Rodo

Informacje dotyczące RODO

Administratorem danych osobowych jest Jarosław Kiełbasiński Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Kancelaria Komornicza w Radomiu ul. Koszarowa 1 lok. 3 (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e- mail: radom5@komornikid.pl tel.: 48 362 51 68 lub adres: 26-600 Radom ul. Koszarowa 1 lok. 3 . Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring). Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii. Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: radom5@komornikid.pl tel.: 48 362 51 68 lub adres: 26-600 Radom ul. Koszarowa 1 lok. 3 . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez odpowiedni okres od zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu dokonania rozliczeń Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

W kancelarii ustanowiony jest Inspektor Ochrony Danych: Roman Kwieciński, e-mail: iod.radom.001@komornik.pl.

Klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahenta, osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy.

RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) KIR informuje, że:

Administrator Danych

administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (dalej „KIR”) z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;

Dane kontaktowe

w KIR  powołany został Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem można się skontaktować  mailowo: IOD@kir.pl lub  listownie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

dane osobowe reprezentantów  kontrahenta, osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Kategorie danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionym celach w zakresie: imię i nazwisko, służbowy  numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko służbowe, numer seryjny certyfikatu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy, lub pełniona funkcja, a w przypadku osób do reprezentacji lub pełnomocników – ponadto numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości oraz inne dane widoczne w pełnomocnictwie;

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie KIR ( np.: doradcom KIR, w tym doradcom prawnym, dostawcom usług IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ujawnienie danych nastąpi tylko w niezbędnym zakresie i tylko w oparciu o ważną podstawę prawną takiego ujawnienia zgodną z wyżej wymienionym celem przetwarzania;

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Twoje dane nie sa przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W wypadku gdyby zaszła konieczność przekazywania danych do państwa trzeciego KIR zapewni odpowiednie zabezpieczenia przekazania danych i skuteczne środki ochrony prawnej, a w szczególności standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską i poinformuje Cię o tym fakcie;

Okres przechowywania danych

dane osobowe, będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji Umowy, z tym że w przypadku zaistnienia innych podstaw prawnych upoważniających KIR do przetwarzania danych osobowych okres ten może ulec zmianie stosownie do trwania takich podstaw;

Prawa osoby, której dane dotyczą

przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich  danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Twój  wniosek KIR dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich  danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją  szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Źródło danych

dane osobowe zostały przekazane przez kontrahenta;

Informacja o wymogu podania danych

podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy.

W przypadku ich niepodania nie będzie mogła być wykonana Umowa.