Pytania

Często zadawane pytania dotyczące pracy komornika

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Komornik sądowy

 • działa w imieniu państwa,
 • działa na rzecz wierzyciela,
 • ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu mające na celu wymuszenie spełnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym,
 • ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
W jaki sposób ustalić właściwego komornika sądowego?

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika w przypadku egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych oraz innych praw majątkowych. We wniosku wierzyciel powinien wyraźnie zaznaczyć, że korzysta z wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

Prawo wyboru nie dotyczy egzekucji z nieruchomości oraz spraw, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Czy komornik pobiera swoje wynagrodzenie od Wierzyciela?

Nie. Komornik dolicza opłatę egzekucyjną do świadczenia, które podlega egzekucji. Jeżeli wierzyciel posiada tytułu wykonawczy z którego wynika zapłata na jego rzecz określonej kwoty komornik doliczy do tego zobowiązania należną opłatę egzekucyjną. Komornik nigdy nie pomniejsza wierzytelności należnej dla wierzyciela. Według zasady z art. 770 kpc to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Ponadto komornik może na zlecenie dokonać spisu inwentarza czy zabezpieczyć spadek po zmarłym. Komornicy posiadają także uprawnienia mające na celu ustalenia konkretnego faktu za pomocą instytucji protokołu stanu faktycznego. Ponadto komornik może na wniosek organizatorów licytacji sprawować nadzór nad publicznymi licytacjami, a także doręczać wszelkiego rodzaju korespondencję sądową.

Co należy zrobić żeby wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie lub ustnie do protokołu w kancelarii komornika sądowego.

 • oznaczenie komornika, do którego jest on składany
 • wskazanie wierzyciela i dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
 • wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO.

Wniosek o wszczęcie egzekucji (w sprawach wszczętych po 8 września 2016r.) umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 801 (2) kpc).

Poszukiwanie majątku ma na celu ustalenie rachunków bankowych, wynagrodzenia, pojazdów mechanicznych, nieruchomości, wierzytelności (np. z tytułu umowy najmu/ dzierżawy/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło).

Wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pomocą portalu: EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

Czym jest tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia egzekucji. Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym; ugoda zawarta przed mediatorem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej jak np. akt notarialny, którym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty kwoty pieniężnej.

Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazujące czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne czy jako natychmiast wykonalne. W przypadku gdy zasądzono świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nadaje klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską.

Czym jest postępowanie zabezpieczające?

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem oraz zabezpieczenie przyszłej egzekucji wierzytelności. Uprawniony dysponując nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie przedmiotowego postępowania.

Uprawniony występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu uiszcza opłatę określoną w art. 31 ustawy o kosztach komorniczych (tj. 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu).

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu odbywa się przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Komornik może m. in. dokonać zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności, praw majątkowych obowiązanego.

Jakie są sposoby egzekucji?

Komornik sądowy może prowadzić równocześnie postępowanie egzekucyjne z różnych składników majątkowych dłużnika, a w szczególności

 • egzekucję z ruchomości
 • egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucję z rachunków bankowych
 • egzekucję z innych wierzytelności
 • egzekucję z praw majątkowych
 • egzekucję z nieruchomości
 • uproszczoną egzekucję z nieruchomości
 • egzekucję ze statków morskich

Do dnia 8 września 2016 r. wierzyciel miał obowiązek wskazać we wniosku sposoby egzekucji, a komornik mógł prowadzić tylko postępowanie egzekucyjne z mienia wskazanego przez wierzyciela. W obecnym staniem prawnym obowiązującym od dnia 8 września 2016 roku wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości oraz ze składników majątkowych co do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości). Wobec powyższego obecnie wniosek egzekucyjny bez wskazywania sposobów czy też mienia dłużnika umożliwia komornikowi możliwość wszczęcia oraz prowadzenia egzekucji ze wszystkich dopuszczalnych sposobów jak i składników majątkowych dłużnika. Wyjątkiem jest tu egzekucja z nieruchomości – jeżeli wierzyciel chce skierować egzekucję do nieruchomości dłużnika to musi to expressis verbis wskazać komornikowi we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Czym jest zaliczka na wydatki?

Zaliczka wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 7 ustawy o kosztach komorniczych tj.

– koszty doręczania korespondencji,
– koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania
– inne wydatki wskazane w art. 7 u.k.k. i nast. w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych, ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdy).

Należy podkreślić, że zaliczka na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika. Wskazane wyżej wydatki należne są odpowiednim instytucjom, które takich odpowiedzi udzielają.

Czy komornik jest w stanie znaleźć nieruchomość posiadając jedynie PESEL dłużnika?
Za pośrednictwem PD CBKW komornik ma możliwość niezwłocznego ustalenia czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości dysponując numerem PESEL dłużnika.
Czy strona może być zwolniona z ponoszenia kosztów komorniczych?
Tak. Zgodnie z ogólna zasadą zwolnione z ponoszenia kosztów egzekucji są strony wskazane w ustawie np. wierzyciele alimentacyjni czy pracownicy w sprawach ze stosunku pracy. Ponadto należy wskazać, że strona, która została zwolniona przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym, także korzysta ze zwolnienia z kosztów komorniczych. W celu skorzystania z takiego zwolnienia należy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dołączyć postanowienie z którego wynika zwolnienie.
W jaki sposób komornik może ustalić majątek dłużnika?

Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 801 (2) kpc).
Poszukiwanie majątku ma na celu ustalenie rachunków bankowych, wynagrodzenia, pojazdów mechanicznych, nieruchomości, wierzytelności (np. z tytułu umowy najmu/ dzierżawy/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło). W tym celu komornik przeprowadza czynności terenowe pod adresem zamieszkania/ pobytu dłużnika.
Komornik ustala majątek dłużnika również za pomocą:

 • systemu OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika),
 • CEPIK (pojazdy mechaniczne stanowiące własność dłużnika),
 • ZUS PUE(podstawa zgłoszenia do ubezpieczeń),
 • PD CBKW (ustalenie czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości).
Po zakończeniu egzekucji komornik nie oddał mi tytułu wykonawczego. Dlaczego?
Po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym komornik zwraca tytuł wykonawczy lub zatrzymuje go w aktach sprawy. Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy kiedy komornikowi nie udało się wyegzekwować świadczenia lub nie wyegzekwował go w całości. Druga sytuacja jest korzystniejsza dla Wierzyciela gdyż całe roszczenie objętym tytułem wykonawczym zostało zaspokojone. W takiej sytuacji komornik ma obowiązek pozostawić tytuł wykonawczy w aktach sprawy i zaznaczyć wynik egzekucji.
Jak uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje wierzycielowi, wówczas gdy egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego pozostaje bezskuteczna ze wszystkich możliwych sposobów egzekucji przez okres 2 miesięcy. Na wniosek wierzyciela komornik wydaje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, które jest podstawą do ubiegania się o prawo do otrzymania w/w świadczenia. Świadczenie przysługuje wierzycielowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł, natomiast wysokość świadczenia opiewa na kwotę 500,00 zł miesięcznie.