I Licytacja Nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Jarosław Kiełbasiński
Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1,  Radom,   26-600 Radom
tel. 483625168 / fax.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2023r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydziale Cywilnym przy ul. Warszawskiej 1, sala I  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną jako działki nr: 62,61,60 o łącznej pow. 7,1555 ha, zabudowaną murowanym budynkiem produkcyjno-biurowym o pow. użytkowej 1372,45 mkw, murowanym budynkiem handlowo-biurowym o pow. użytkowej 151,81 mkw, oraz budynkiem myjni samochodowej o pow. użytkowej 125,80 mkw, należącej do dłużnika: Roman Kapusta, położonej: Radom, Nowa Wola Gołębiowska 103 „A”, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze RA1R/00153773/0.

 Suma oszacowania wynosi 2 160 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   1 620 000,00zł.

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 216 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

 

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński