I Licytacja Nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Jarosław Kiełbasiński
Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1,  Radom,   26-600 Radom
tel. 483625168 / fax.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza nr IV w Radomiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2023 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny mającego siedzibę w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, sala I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 32, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Radomiu przy ul. Kapturskiej 14A, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1R/00022966/3. Powierzchnia działki nr 32 wynosi 0,0478 ha. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 144,00 m2, powierzchnia użytkowa według projektu wynosi 133,10 m2.

 Suma oszacowania wynosi 957 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   717 750,00 zł.

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński