I Licytacja Nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Jarosław Kiełbasiński
Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1,  Radom,   26-600 Radom
tel. 483625168 / fax.
Sygnatura: Kmp 64/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2023r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydziale Cywilnym przy ul. Warszawskiej 1, sala I  odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości położonej w Radomiu przy ul.  Starokrakowskiej 133 obejmującej działki 155/6, 155/7, 155/9, 155/10, 161/16 o pow. 2,7367ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr  RA1R/00021546/6. Zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi z zapleczem biurowo-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 10 406,52m2.

Suma oszacowania wynosi 13 161 000,00zł (kwota brutto wraz z podatkiem VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 870 750,00zł (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 316 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński