I Licytacja Nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Jarosław Kiełbasiński
Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1,  Radom,   26-600 Radom
tel. 483625168 / fax.
Sygnatura: Kmp 64/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art.

953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2023r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Radomiu Wydziału Cywilnego 26-600 Radom, Warszawska 1, Radom  odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonego udziału 1/2 należącego do dłużnika: Anny Pońskiej – położonej w Radomiu przy ul. Konopnej 14, dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  RA1R/00150650/1. Działka o nr 10/3 o pow. 1003m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 141m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o pow. 54,00m2.

Suma oszacowania wynosi 205 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   154 312,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 575,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński